Въвеждащо обучение по проект "Подкрепа за достоен живот"

В рамките на два дни (30. Март и 01. Април 2016 г.) екип на Авангард Персонал Консултинг ООД проведе въвеждащо обучение на персонала за предоставяне на услуги по проект на Община Крушари „Подкрепа за достоен живот“, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г..
Обучаемите бяха разделени в две групи - първата беше съставена от участници, които ще предоставят услугата "Домашен помощник", а втората група - от участници, които ще предоставят услугата "Личен асистент".
Обучението имаше за цел да подпомогне формирането у участниците на професионални компетентности и общи познания за социалните услуги в общността и тяхното приложение в пряката им работа с хора в неравностойно положение. Някои от основните акецнти в обучението бяха:
- общи познания за домашните грижи,
- основни задължения и права на Домашния помощник и Личния асистент,
- етични стандарти, принципи и ценности на социалната работа, поверителност, антидискриминационно поведение,
- специфика на грижите за стари хора, за лица с увреждания, за деца с увреждания,
- разпознаване и навременно сигнализиране на рискове и опасности за потребителя, нововъзникнали потребности,
- умения за предоставяне на подкрепа, изискваща физически контакт,
- умения за разпознаване на рискове и справяне с кризисни ситуации,
- здравословни и безопасни условия на предоставяне и ползване на социални услуги.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай