Проекти

Екипът на фирмата има значителен опит в разработването и реализацията на различни програми и проекти в сферата на трудовата заетост, професионалното обучение и кариерно развитие.

2022 - Проект "Овластяване на жените" се изпълнява в рамките на Ключова дейности 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ - КА 204 „Стратегически партньорства за образование на възрастни“ и е финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

2020 - Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19" се изпълнява в рамките на процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" и е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

2018 - Проект "GirlsLead - Подпомагане на младите жени да се реализират като социални предприемачи и да поемат лидерски роли в живота си", изпълняван в рамките на програма Еразъм+, КД 2 Младеж.

2018 - Проект "Програма за контрол на ХИВ инфекцията чрез образование - PICTE-HIV", изпълняван в рамките на програма Еразъм+, КД2 Образование за възрастни.

2018 - Проект "Активно гражданство чрез превръщането на ученето през целия живот за възрастните хора в реалност", изпълняван в рамките на програма Еразъм+, КД2 Образование за възрастни.

2018 г. - Проект "Стартъп по пътя към съвършенството", изпълняван в рамките на процедура BG05M9OP001-1.023 "Подкрепа за предприемачество".

2016 г. - Проект "Нови възможности на ново работно място" се изпълнява в рамките на процедура BG05M9OP001-1.003 - Ново работно място 2015. Основната идея на проекта е създаване на 4 устойчиви работни места и възможност за професионална реализация за 4 безработни и неактивни лица.

2016 г. - Проект "Активни заедно" се изпълнява в рамките на процедура BG05M9OP001-1.002 "Активни". Основната идея на проекта е, идентифициране и стимулиране на неактивни младежи на възраст до 29 години към активно поведение на пазара на труда.

2012 г. - Темата на тазгодишния проект, по който Авангард Персонал Консултинг ООД работи в рамките на инициативата на Австрийската външно-търговска камара "Go International", е Системният коучинг.

2011 г. - За втора поредна година Авангард Персонал Консултинг е партньор по проект в рамките на инициативата на Австрийската външно-търговска камара “Go International” . От австрийска страна партньор е компанията Neuland&Co GmbH, която има натрупан опит в разработването и представянето на професионални тренинг методи и материали.

2010 г. - Кампания "Go International" е инициатива на Австрийската външно - търговска камара и подпомага проекти, предоставящи на България иновативно know - how от Австрия в сферата на образованието. В рамките на кампанията "Авангард Персонал Консултинг" ООД, в партньорство с австрийската Pusswald & Partner KEG, работи по прилагането на международна обучителна система, базирана на метода STRUCTOGRAMa.

2010 г. - Организиране на обучение в рамките на Проект "Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм - ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел", изпълняван от Община Крушари.

2008 г. - Проект "CommuniNations - тренинг система за транснационална комуникация" се изпълнява в рамките на програма "Учене през целия живот", секторна програма Грюндвиг, Партньорства за познание. Партньори по проекта са "OeNWE - Австрийска мрежа за икономическа етика", Австрия; "Авангард Персонал Консултинг" ООД, България; "Pusswald & Partner KEG, Spolka K.Z.", Полша и IBSA - Институт за биоструктурен анализ, Швейцария.

2008 г. - Проект "Предоставяне на услуги за подпомагане на малък бизнес" се изпълняват на територията на Община Добрич - град и Добричка и е финансиран по програма Активни услуги на пазара на труда, трети цикъл, на Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка.

2007 / 2008 г. - Проект "Насърчаване на устойчивото развитие на предприемаческите инициативи в гр. Варна" се изпълнява с подкрепата на ЕС в рамките на Програма ФАР "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта". Партньори по проекта са Виста Къмпани ООД и Авангард Персонал Консултинг ООД.

2007 г. - Проект „Развитие на възможности за професионално обучение за хора в неравностойно положение" се изпълнява с подкрепата на ЕС по по програма ФАР, проект BG2004/006-070.01.01.12. Проектът е насочен изцяло към повишаване професионалната пригодност и адаптивността на хора със зрителни увреждания към динамичния трудов пазар. Партньори по проекта са Авангард Персонал Консултинг ООД , ЦПО към "ХСИ Инвест" АД и Фондация Хоризонти.

2007 г. - Проект "Предоставяне на квалификационни услуги" се изпълняват на територията на Общини Добрич - град, Добричка и Крушари и е финансиран по програма Активни услуги на пазара на труда, на Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка. По време на проекта бенефициентите придобиват професионална квалификация по професията "Хлебар - сладкар", специалност "Производство на сладкарски изделия".

2006 / 2007 г. - Проект "Заедно по пътя към съвършенството" е финансиран от Програма ФАР на Европейския съюз в рамките на бюджетна линия BG 2003/004-937.11.01 "Алтернативна заетост".

2006 / 2007 г. - Проектите "Предоставяне на услуги за заетост" се изпълнява на територията на гр. Добрич и гр. Варна и са финансирани по програма Активни услуги на пазара на труда, на Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка.

2005 г. - Проект "Да задържим младите у нас - координиране на търсене и предлагане на млади специалисти". Проектът е финансиран от програма ФАР на Европейския съюз в рамките на бюджетна линия "Насърчаване заетостта сред младежите". В рамките на проекта 90 младежи, завършили висше образование на възраст между 23 и 29 години получиха възможност да стажуват 2 месеца в различни структури на Албена АД.

2004 г. - Проект "Обучение на кадри за битовата газификация в Добричка област" финансиран по програма ФАР - Икономическо и социално сближаване. Проектът се осъществява от Центъра за професионално обучение в системата на Българска търговско промишлена палата - клон Добрич в партньорство с Авангард Персонал Консултинг ООД, Черноморска технологична компания АД - Варна, Търговско промишлена палата - Добрич, "Роял" ООД, "Универсал - коета" ООД .

2003 / 2004 г. - Проект "Реинтеграция на освободени офицери и сержанти". Проектът е финансиран от Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие на Р.Германия и се осъществява от Германското дружество за Техническо сътрудничество и фирма ГОПА Консултантс.

2004 г. - Проект "Придобиване на професионален опит и повишаване пригодността за заетост на безработни младежи чрез стажуване в областта на ресторантьорството", финансиран по програма ФАР - Икономическо и социално сближаване. Проектът се осъществява от Албена АД в партньорство с Авангард Персонал Консултинг ООД.

2003 г. - Проект "Североизточен район за планиране – регионална кампания "Равни възможности за професионална реализация на жените и мъжете", финансиран от фондация "Отворено общество". Проектът се осъществява от Търговско промишлена палата - Добрич в партньорство с КНСБ и Авангард Персонал Консултинг ООД.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай