Проекти

Екипът на фирмата има значителен опит в разработването и реализацията на различни програми и проекти в сферата на трудовата заетост, професионалното обучение и кариерно развитие.

2020 г. - Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19" се изпълнява в рамките на процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" и е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

2018 - Проект "GirlsLead - Подпомагане на младите жени да се реализират като социални предприемачи и да поемат лидерски роли в живота си", изпълняван в рамките на програма Еразъм+, КД 2 Младеж.

2018 - Проект "Програма за контрол на ХИВ инфекцията чрез образование - PICTE-HIV", изпълняван в рамките на програма Еразъм+, КД2 Образование за възрастни.

2018 - Проект "Активно гражданство чрез превръщането на ученето през целия живот за възрастните хора в реалност", изпълняван в рамките на програма Еразъм+, КД2 Образование за възрастни.

2018 г. - Проект "Стартъп по пътя към съвършенството", изпълняван в рамките на процедура BG05M9OP001-1.023 "Подкрепа за предприемачество".

2016 г. - Проект "Нови възможности на ново работно място" се изпълнява в рамките на процедура BG05M9OP001-1.003 - Ново работно място 2015. Основната идея на проекта е създаване на 4 устойчиви работни места и възможност за професионална реализация за 4 безработни и неактивни лица.

2016 г. - Проект "Активни заедно" се изпълнява в рамките на процедура BG05M9OP001-1.002 "Активни". Основната идея на проекта е, идентифициране и стимулиране на неактивни младежи на възраст до 29 години към активно поведение на пазара на труда.

2012 г. - Темата на тазгодишния проект, по който Авангард Персонал Консултинг ООД работи в рамките на инициативата на Австрийската външно-търговска камара "Go International", е Системният коучинг.

2011 г. - За втора поредна година Авангард Персонал Консултинг е партньор по проект в рамките на инициативата на Австрийската външно-търговска камара “Go International” . От австрийска страна партньор е компанията Neuland&Co GmbH, която има натрупан опит в разработването и представянето на професионални тренинг методи и материали.

2010 г. - Кампания "Go International" е инициатива на Австрийската външно - търговска камара и подпомага проекти, предоставящи на България иновативно know - how от Австрия в сферата на образованието. В рамките на кампанията "Авангард Персонал Консултинг" ООД, в партньорство с австрийската Pusswald & Partner KEG, работи по прилагането на международна обучителна система, базирана на метода STRUCTOGRAMa.

2010 г. - Организиране на обучение в рамките на Проект "Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм - ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел", изпълняван от Община Крушари.

2008 г. - Проект "CommuniNations - тренинг система за транснационална комуникация" се изпълнява в рамките на програма "Учене през целия живот", секторна програма Грюндвиг, Партньорства за познание. Партньори по проекта са "OeNWE - Австрийска мрежа за икономическа етика", Австрия; "Авангард Персонал Консултинг" ООД, България; "Pusswald & Partner KEG, Spolka K.Z.", Полша и IBSA - Институт за биоструктурен анализ, Швейцария.

2008 г. - Проект "Предоставяне на услуги за подпомагане на малък бизнес" се изпълняват на територията на Община Добрич - град и Добричка и е финансиран по програма Активни услуги на пазара на труда, трети цикъл, на Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка.

2007 / 2008 г. - Проект "Насърчаване на устойчивото развитие на предприемаческите инициативи в гр. Варна" се изпълнява с подкрепата на ЕС в рамките на Програма ФАР "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта". Партньори по проекта са Виста Къмпани ООД и Авангард Персонал Консултинг ООД.

2007 г. - Проект „Развитие на възможности за професионално обучение за хора в неравностойно положение" се изпълнява с подкрепата на ЕС по по програма ФАР, проект BG2004/006-070.01.01.12. Проектът е насочен изцяло към повишаване професионалната пригодност и адаптивността на хора със зрителни увреждания към динамичния трудов пазар. Партньори по проекта са Авангард Персонал Консултинг ООД , ЦПО към "ХСИ Инвест" АД и Фондация Хоризонти.

2007 г. - Проект "Предоставяне на квалификационни услуги" се изпълняват на територията на Общини Добрич - град, Добричка и Крушари и е финансиран по програма Активни услуги на пазара на труда, на Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка. По време на проекта бенефициентите придобиват професионална квалификация по професията "Хлебар - сладкар", специалност "Производство на сладкарски изделия".

2006 / 2007 г. - Проект "Заедно по пътя към съвършенството" е финансиран от Програма ФАР на Европейския съюз в рамките на бюджетна линия BG 2003/004-937.11.01 "Алтернативна заетост".

2006 / 2007 г. - Проектите "Предоставяне на услуги за заетост" се изпълнява на територията на гр. Добрич и гр. Варна и са финансирани по програма Активни услуги на пазара на труда, на Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка.

2005 г. - Проект "Да задържим младите у нас - координиране на търсене и предлагане на млади специалисти". Проектът е финансиран от програма ФАР на Европейския съюз в рамките на бюджетна линия "Насърчаване заетостта сред младежите". В рамките на проекта 90 младежи, завършили висше образование на възраст между 23 и 29 години получиха възможност да стажуват 2 месеца в различни структури на Албена АД.

2004 г. - Проект "Обучение на кадри за битовата газификация в Добричка област" финансиран по програма ФАР - Икономическо и социално сближаване. Проектът се осъществява от Центъра за професионално обучение в системата на Българска търговско промишлена палата - клон Добрич в партньорство с Авангард Персонал Консултинг ООД, Черноморска технологична компания АД - Варна, Търговско промишлена палата - Добрич, "Роял" ООД, "Универсал - коета" ООД .

2003 / 2004 г. - Проект "Реинтеграция на освободени офицери и сержанти". Проектът е финансиран от Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие на Р.Германия и се осъществява от Германското дружество за Техническо сътрудничество и фирма ГОПА Консултантс.

2004 г. - Проект "Придобиване на професионален опит и повишаване пригодността за заетост на безработни младежи чрез стажуване в областта на ресторантьорството", финансиран по програма ФАР - Икономическо и социално сближаване. Проектът се осъществява от Албена АД в партньорство с Авангард Персонал Консултинг ООД.

2003 г. - Проект "Североизточен район за планиране – регионална кампания "Равни възможности за професионална реализация на жените и мъжете", финансиран от фондация "Отворено общество". Проектът се осъществява от Търговско промишлена палата - Добрич в партньорство с КНСБ и Авангард Персонал Консултинг ООД.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай