Проект "Активни заедно"

От месец Май Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Активни заедно" по процедура "Активни" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г..
Проектно предложение е замислено с идеята, планираните в него дейности изцяло да кореспондират с основната цел на процедурата „Активни“, а именно – младежи до 29 год. възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, и не са регистрирани като безработни, да бъдат идентифицирани, мотивирани и интегрирани в заетост, обучение или връщане в образование.

Тази цел ще бъде осъществена посредством реализиране на следните дейности:
  • Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 год. вкл. и активиране за включването им на пазара на труда,
  • Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа на представители на целевата група,
  • Предоставяне на обучения за придобиване на проф. квалификация по професия „Работник в озеленяването“ 622030 – І квал. степен,
  • Наемане на лица от целевата група на длъжност „Работник в озеленяване“ за 6 месеца.

В следствие на описаните дейности, ще бъдат постигнати следните резултати:
  • Идентифицирани минимум 52 младежи от целевата група, насърчени към активно поведение на пазара на труда
  • Повишена мотивация за търсене на работа у 52 младежи
  • Повишена проф. квалификация на 42 младежи в резултат от включването им в квалификационно обучение  
  • Осигурена субсидирана заетост за 6 месеца на 34 неактивни младежи до 29 год. на длъжност „Работник в озеленяване“ 
  • Предоставена възможност да преминат обучение за проф. квалификация без осигурена последваща субсидирана заетост за 6 лица. Включени в несубсидирана заетост в резултат на предоставените посреднически услуги  ИЛИ върнати в образователната система 2 лица. Допълнителна работа с останалите 10 от идентифицираните младежи и насърчени да се регистрират в Дирекция „Бюро по труда” като търсещи работа.
Описаните по-горе дейности ще бъдат адресирани към целевата група „Икономически неактивни младежи от 15 до 29 г., които не са в образование или обучение, и не са регистрирани в ДБТ.

Партньор по проекта е Община град Добрич.Проект „АКТИВНИ ЗАЕДНО“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай