Проект "Активни заедно"

От месец Май Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Активни заедно" по процедура "Активни" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г..
Проектно предложение е замислено с идеята, планираните в него дейности изцяло да кореспондират с основната цел на процедурата „Активни“, а именно – младежи до 29 год. възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, и не са регистрирани като безработни, да бъдат идентифицирани, мотивирани и интегрирани в заетост, обучение или връщане в образование.

Тази цел ще бъде осъществена посредством реализиране на следните дейности:
  • Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 год. вкл. и активиране за включването им на пазара на труда,
  • Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа на представители на целевата група,
  • Предоставяне на обучения за придобиване на проф. квалификация по професия „Работник в озеленяването“ 622030 – І квал. степен,
  • Наемане на лица от целевата група на длъжност „Работник в озеленяване“ за 6 месеца.

В следствие на описаните дейности, ще бъдат постигнати следните резултати:
  • Идентифицирани минимум 52 младежи от целевата група, насърчени към активно поведение на пазара на труда
  • Повишена мотивация за търсене на работа у 52 младежи
  • Повишена проф. квалификация на 42 младежи в резултат от включването им в квалификационно обучение  
  • Осигурена субсидирана заетост за 6 месеца на 34 неактивни младежи до 29 год. на длъжност „Работник в озеленяване“ 
  • Предоставена възможност да преминат обучение за проф. квалификация без осигурена последваща субсидирана заетост за 6 лица. Включени в несубсидирана заетост в резултат на предоставените посреднически услуги  ИЛИ върнати в образователната система 2 лица. Допълнителна работа с останалите 10 от идентифицираните младежи и насърчени да се регистрират в Дирекция „Бюро по труда” като търсещи работа.
Описаните по-горе дейности ще бъдат адресирани към целевата група „Икономически неактивни младежи от 15 до 29 г., които не са в образование или обучение, и не са регистрирани в ДБТ.

Партньор по проекта е Община град Добрич.Проект „АКТИВНИ ЗАЕДНО“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай