Услуги

Авангард Персонал Консултинг предлага многообразни услуги в сферата на човешките ресурси за по - добро управление на организациите. Всеки проект се разработва специално за нуждите на поръчителя, съобразено с неговите виждания за работата на човешките ресурси.

При реализирането на услугата се поддържа непрекъсната обратна връзка с поръчителя. Предоставя се своевременна актуална информация за наблюдаваните и установяваните от нашите експерти динамични процеси.

Обучение на персонала – тренинги, семинари и тиймбилдинги, организирани по заявка или в рамките на отворената ни програма за обучение.

Планиране на човешките ресурси- определяне потребностите от персонал и формулиране на подходящи действия за тяхното задоволяване, така че да се постигнат целите на организацията.

Анализ и проектиране на длъжности- изследване на съдържанието, отговорностите и взаимовръзките на длъжностите в една организация, както и на изискванията към техните изпълнители. Разработване на длъжностни характеристики.

Атестиране на персонал- характеризиране равнището на трудовото представяне на заетите спрямо поставените стандарти и формулиране  на насоки за подобряване на това равнище.

Набиране и подбор на персонал- привличане и оценяване на кандидати за работа, въз основа на което се избирва най-подходящия от тях с оглед изискванията на длъжността и целите на организацията.

Изработване на система за управление на човешките ресурси - дейности, разглеждани като елементи и серия от процеси в сферата на управлението и развитието на кадрите, между които съществуват сложни причинно - следствени връзки.

Изграждане и сработване на екипи- оптимизиране съставите на екипите съобразно предстоящи проекти. Постигане на максимална нагласа за съвместна работа, ориентирана към постижения. 

Мотивиране и стимулиране на персонала - дейности по създаване на нагласи и готовност за пълноценно използване на работното време, оптимално реализиране на потенциала на всеки, за постигане целите на организацията.

Психологическа диагностика и консултиране – използване на специализирани психологически инструменти за индивидуална или групова работа с персонала.

Персонално кариерно консултиране - Кариерно консултиране на служители.

Консултации за организационно развитие- консултиране по промените в организацията и технологията на работа, като се предвиждат възможните като следствие проблеми и се разработва схема за тяхното предотвратяване.

За работодателите:

За търщещи работа:

  • Трудово посредничество;
  • Подготовка за кандидатстване;
  • Психологическо консултиране;
  • Кариерно консултиране.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай