Услуги

Авангард Персонал Консултинг предлага многообразни услуги в сферата на човешките ресурси за по - добро управление на организациите. Всеки проект се разработва специално за нуждите на поръчителя, съобразено с неговите виждания за работата на човешките ресурси.

При реализирането на услугата се поддържа непрекъсната обратна връзка с поръчителя. Предоставя се своевременна актуална информация за наблюдаваните и установяваните от нашите експерти динамични процеси.

Обучение на персонала – тренинги, семинари и тиймбилдинги, организирани по заявка или в рамките на отворената ни програма за обучение.

Планиране на човешките ресурси- определяне потребностите от персонал и формулиране на подходящи действия за тяхното задоволяване, така че да се постигнат целите на организацията.

Анализ и проектиране на длъжности- изследване на съдържанието, отговорностите и взаимовръзките на длъжностите в една организация, както и на изискванията към техните изпълнители. Разработване на длъжностни характеристики.

Атестиране на персонал- характеризиране равнището на трудовото представяне на заетите спрямо поставените стандарти и формулиране  на насоки за подобряване на това равнище.

Набиране и подбор на персонал- привличане и оценяване на кандидати за работа, въз основа на което се избирва най-подходящия от тях с оглед изискванията на длъжността и целите на организацията.

Изработване на система за управление на човешките ресурси - дейности, разглеждани като елементи и серия от процеси в сферата на управлението и развитието на кадрите, между които съществуват сложни причинно - следствени връзки.

Изграждане и сработване на екипи- оптимизиране съставите на екипите съобразно предстоящи проекти. Постигане на максимална нагласа за съвместна работа, ориентирана към постижения. 

Мотивиране и стимулиране на персонала - дейности по създаване на нагласи и готовност за пълноценно използване на работното време, оптимално реализиране на потенциала на всеки, за постигане целите на организацията.

Психологическа диагностика и консултиране – използване на специализирани психологически инструменти за индивидуална или групова работа с персонала.

Персонално кариерно консултиране - Кариерно консултиране на служители.

Консултации за организационно развитие- консултиране по промените в организацията и технологията на работа, като се предвиждат възможните като следствие проблеми и се разработва схема за тяхното предотвратяване.

За работодателите:

За търщещи работа:

  • Трудово посредничество;
  • Подготовка за кандидатстване;
  • Психологическо консултиране;
  • Кариерно консултиране.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай