Дейности по проект SayIN

Екипът на Авангард Персонал Консултинг ООД бе ангажирана с изпълнение на дейности, заложени в реализирания от Търговско-промишлена палата Добрич проект STAY IN, финансиран от програма Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации, по програма „Учене през целия живот“.
Основната цел на проект STAY IN (www.stayin-project.eu) е да осигури на учители и обучители по професионално обучение средства за подобряване на умения за:
  • идентифициране на потенциалните рискови фактори, които могат да доведат до отпадане на ученици от училище и
  • предотвратяване и справяне с проблема.

Ангажиментите на екипа на Авангард Персонал Консултинг ООД се състояха в:
  • адаптиране на обучителна програма на български език, съдържаща описание на учебни планове, модули, примери и насоки за обучители, и разработването на Ръководството за учители и обучители по професионално образование и обучение
  • обучение на учители и обучители за подобряване на техните умения за предотвратяване отпадането от училище. Обучението бе разделено на четири модула, както следва:Модул 1: Работа с ученици в риск и ученици, отпадащи от училище, с продължителност 10 учебни часа. 
Обучителни стъпки: Определение за ученици в риск и ученици, отпадащи от училище. Описание на рисковите фактори. Подходи при работата с ученици в риск. Методи и подходи за подкрепа: Консултиране, Въвличане на родителите, Мерки срещу дискриминацията, Мониторинг на поведенческите, социални и академични постижения, Подходи към ученици в риск – добри практики, Ефективни стратегии за превенция на отпадането от училище.
Модул 2: Инструменти за развитие на креативността, с продължителност 9 учебни часа.
Обучителни стъпки: Креативната личност; Креативно мислене; Креативността в образованието и обучението; Креативни техники - Морфологична решетка, Мозъчна атака,     Мозъчно писане, Метод 635, Мисловна карта, Метод на Де Боно (Шест мисловни шапки),    Анализ на думите и стимулите
Модул 3: Въведение в предприемачеството, с продължителност 10 учебни часа.
Обучителни стъпки: Въведение в предприемачеството; Теория на предприемачеството; Предприемаческа дейност и предпримачески дух; Пречки в предприемачеството и как да ги преодолеем; Личен план за развитие като предприемач.

Модул 4: Методи за обучение, с продължителност 11 учебни часа.
Обучителни стъпки: Обучителни методи - Европейски аспект на методите за активно учене, Иновативни обучителни методи, Кооперативно учене, Равнопоставено образование (Peer education), Типове на учене/стратегии
.

Документи за изтеляне

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай