Предоставяне на квалификационни услуги

Проектът "Предоставяне на квалификационни услуги" се изпълняват на територията на Общини Добрич - град, Добричка и Крушари и е финансиран по програма Активни услуги на пазара на труда, на Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка. По време на проекта бенефициентите придобиват професионална квалификация по професията "Хлебар - сладкар", специалност "Производство на сладкарски изделия".

Обща характеристика на предоставяната услуга:

Вид услуга:
1. Мотивационен тренинг преди началото на квалификационния курс за мотивиране за обучение;
2. Квалификационен курс – теория, учебна и производствена практика;
3. Мотивационен тренинг за търсене на работа след приключване на квалификационния курс;
4. Индивидуално консултиране;
5. Трудово посредничество.

Програмата за обучение по професията включва изучаването на дисциплини от Модулите "Общо задължителна професионална подготовка" /ЗБУТ; Хигиена на храненето и хранително законодателство; Машини и съоръжения; Отчетност на фирмата/ и "Специфична за специалността професионална подготовка" /Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия; Технология на сладкарските изделия, Учебна и проидводствена практика/.

В програмата е застъпено изучаването на всички видове сладкарски изделия. Обучението за придобиване на професионална квалификация по професията "Хлебар - сладкар", специалност "Производство на сладкарски изделия" завършва с изпит по теория и практика и се удостоверява със Свидетелство за ІІ квалификационна степен.

Основна информация за целевата група.
Проектът е насочен към тази част от безработните лица, които са в неравностойно положение на пазара на труда. Целева група са безработни, които са демотивирани и са загубили надежда да си намерят работа. Екипът на проекта насочва усилия към тези групи безработни, които са в риск от дългосрочна безработица поради липса на професионална квалификация или остаряла такава. От друга страна изборът на целевите групи се базира на анализите на Агенцията по заетостта през последните години и наблюдаваните тенденции за рискови групи безработни.

  • нискоквалифицирани лица;
  • лица с остаряла професионална квалификация;
  • младежи без трудов опит или без образование и професия;
  • лица над 50 години;
  • лица, обект на социално подпомагане;
  • лица, възнамеряващи да започнат собствен бизнес.

Професията на "Хлебар – сладкар" е една от перспективните професия. На територията на общини Добрич, Добричка и Крушари има различни по големина и устройство фирми произвеждащи сладкарски изделия. При тях постоянно се търсят квалифицирани работници, а местата за обучение по професията са ограничени.

Фирмите и организациите, които са готови да ни сътрудничат по това проектно предложение и в бъдеще след приключването му са: "Оникс", "Захарно петле – Койчев", "Бони М", Занаятчийска камара и други. Тези и други предприятия от региона проявяват интерес към така предлаганото обучение и са готови за наемат на работа безработни, успешно завършили квалификационното обучение.

Брой бенефициенти: Предвижда се да предоставят услуги на 20 безработни лица.

Постигнати резултати:

  • Успешно преминали курса на обучение и получили сертификати 20 безработни лица от предложените целеви групи;
  • Устроени на работа 8 човека от обучените.

Продължителност на проекта: 11 месеца (януари 2007 г. - ноември 2007 г.)

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай