Предоставяне на квалификационни услуги

Проектът "Предоставяне на квалификационни услуги" се изпълняват на територията на Общини Добрич - град, Добричка и Крушари и е финансиран по програма Активни услуги на пазара на труда, на Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка. По време на проекта бенефициентите придобиват професионална квалификация по професията "Хлебар - сладкар", специалност "Производство на сладкарски изделия".

Обща характеристика на предоставяната услуга:

Вид услуга:
1. Мотивационен тренинг преди началото на квалификационния курс за мотивиране за обучение;
2. Квалификационен курс – теория, учебна и производствена практика;
3. Мотивационен тренинг за търсене на работа след приключване на квалификационния курс;
4. Индивидуално консултиране;
5. Трудово посредничество.

Програмата за обучение по професията включва изучаването на дисциплини от Модулите "Общо задължителна професионална подготовка" /ЗБУТ; Хигиена на храненето и хранително законодателство; Машини и съоръжения; Отчетност на фирмата/ и "Специфична за специалността професионална подготовка" /Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия; Технология на сладкарските изделия, Учебна и проидводствена практика/.

В програмата е застъпено изучаването на всички видове сладкарски изделия. Обучението за придобиване на професионална квалификация по професията "Хлебар - сладкар", специалност "Производство на сладкарски изделия" завършва с изпит по теория и практика и се удостоверява със Свидетелство за ІІ квалификационна степен.

Основна информация за целевата група.
Проектът е насочен към тази част от безработните лица, които са в неравностойно положение на пазара на труда. Целева група са безработни, които са демотивирани и са загубили надежда да си намерят работа. Екипът на проекта насочва усилия към тези групи безработни, които са в риск от дългосрочна безработица поради липса на професионална квалификация или остаряла такава. От друга страна изборът на целевите групи се базира на анализите на Агенцията по заетостта през последните години и наблюдаваните тенденции за рискови групи безработни.

  • нискоквалифицирани лица;
  • лица с остаряла професионална квалификация;
  • младежи без трудов опит или без образование и професия;
  • лица над 50 години;
  • лица, обект на социално подпомагане;
  • лица, възнамеряващи да започнат собствен бизнес.

Професията на "Хлебар – сладкар" е една от перспективните професия. На територията на общини Добрич, Добричка и Крушари има различни по големина и устройство фирми произвеждащи сладкарски изделия. При тях постоянно се търсят квалифицирани работници, а местата за обучение по професията са ограничени.

Фирмите и организациите, които са готови да ни сътрудничат по това проектно предложение и в бъдеще след приключването му са: "Оникс", "Захарно петле – Койчев", "Бони М", Занаятчийска камара и други. Тези и други предприятия от региона проявяват интерес към така предлаганото обучение и са готови за наемат на работа безработни, успешно завършили квалификационното обучение.

Брой бенефициенти: Предвижда се да предоставят услуги на 20 безработни лица.

Постигнати резултати:

  • Успешно преминали курса на обучение и получили сертификати 20 безработни лица от предложените целеви групи;
  • Устроени на работа 8 човека от обучените.

Продължителност на проекта: 11 месеца (януари 2007 г. - ноември 2007 г.)

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай