Предоставяне на услуги за заетост

Проектите "Предоставяне на услуги за заетост" се изпълняват на територията на гр. Добрич и гр. Варна и са финансирани по програма Активни услуги на пазара на труда, на Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка.

Описание на предлаганите по проектите услуги:

1. Професионално информиране – индивидуално и групово.
Индивидуалното информиране в рамките на проектите се извършва чрез разговор „лице в лице" с клиента, както и по телефона и с помощта на електронна поща. Бенефициентите получават информация относно свободните работни места, информация за пазара на труда, както и за специфичните особености на конкретни работодатели. Индивидуалните срещи се провеждат както по график, така и по инициатива от страна на бенефициентите или трудовите посредници.

Същността на груповата работа е в постигане на информационен ефект, който превишава по ефективност индивидуалното информиране, защото при груповите мероприятия дейността на консултанта се основана на това, че членовете на групата:

 • Имат един и същ проблем, за който могат да се информират;
 • Имат еднаква потребност от информация и съвет (за пазара на труда, професиите и за себе си);
 • Удовлетворяват потребностите си от социална и емоционална подкрепа в избора си.

При наличие на описаните по - горе потребности предварително се планират и организират групови информационни срещи.

2. Консултиране за кариерно развитие.
Консултирането също както и информирането се извършва по предварителен график. Инициатори могат да бъдат както клиента, така и консултанта по кариерно развитие. В зависимост от конкретната цел на консултацията се използват различни методи и техники на интервюиране и консултиране.

3. Групов тренинг за търсещи работа.
Обучителният план е проектиран за 10 участника и 2 квалифицирани треньора. Тренингът се провежда в рамките на две седмици.  Тренинг - сесиите са от 1 ? часа всяка. Между сесиите има 30 минутни кафе-паузи и едночасова пауза за обяд.
По време на обучението участниците получават печатни материали – четири специално разработени от екипа на проекта тетрадки, включващи индивидуални бланки за попълване, както и информация, примери и полезни съвети по всяка една от темите. В процеса на работа участниците работят по  бланки за индивидуално попълване, отразяващи постъпково процеса на усвояване на обучителното съдържание, като по този начин ще отнесат разглежданите концепции към своята собствена уникална ситуация. Важна за процеса на научаване е обратната връзка, която всеки получава от останалите участници както и от водещите. Мотивационното обучение приключва с Въпросник за обратна връзка.

4. Трудово посредничество
Трудовият посредник провежда първоначално квалифициращо интервю по предварително уточнен с клиента график. Целите са: излизане на клиента на трудовия пазар; допълване на информацията за клиента по отношение на работен стаж, образование, начин на търсене на работа, свободно време, битови условия и социална среда, финансово положение, здравословно състояние, социално поведение, професионални желания. Тези данни се въвеждат в създадената електронна база данни на фирмата. 
Следващите срещи между посредника и търсещия работа са във връзка с конкретни работни места, към които е насочен клиента. Те се провеждат преди и след конкретно кандидатстване.

5. Изработване на кариерни планове (план за действие)
Планът за действие е инструмент за излизане от трудовия пазар. Целта е всеки един от бенефициентите да разработят съвместно с консултантите персонализиран писмен план за действие, осъществим и съдържащ достатъчно детайли, които да позволят целенасочено действие. Планът би следвало да включва последователни стъпки и срокове (но временни).
Работата по кариерния план (план за действие) се извършва на всеки един етап от реализацията на проектите. Основата се поставя по време на груповия тренинг. Детайлизирането и проверката на неговото изпълнение се случва по време на индивидуалните срещи с консултанта по кариерно развитие или трудовия посредник. Планът е инструмент както за клиента, така и за трудовия посредник. За клиента той дава насоките, в които трябва да се работи, задълженията, конкретните договорености, времевата рамка. За консултанта планът е начин за оценка на напредъка,  възможност да се направляват усилията на клиента, ориентир при търсене на отговорност.

6. Проследяване изпълнението на кариерните планове
Трудовите посредници периодично  проследяват изпълнението на залегналите в кариерните планове на бенефициентите дейности. При необходимост се насрочва допълнителна среща с консултант, във връзка с конкретното затруднение на клиента.

Целева група:
Проектите са насочени към тази част от безработните лица, които са в неравностойно положение на пазара на труда. Целева група са безработни, които са демотивирани и са загубили надежда да си намерят работа. Екипът на проекта насочва усилия към тези групи безработни, които са в риск от дългосрочна безработица. От друга страна изборът на целевите групи се базира на анализите на Агенцията по заетостта през последните години и наблюдаваните тенденции за рискови групи безработни.

 • Безработни лица с умения, които се търсят, но им трябва помощ за успешна реализация на пазара на труда;
 • Продължително безработни лица;
 • Безработни младежи до 29 години;
 • Безработни жени;
 • Възрастни над 50 г.;
 • Безработни хора с увреждания;
 • Безработни лица, желаещи да започнат работа в друго населено място;
 • Безработни лица, обект на месечно социално подпомагане;
 • Заети лица, получили предизвестие за освобождаване.

По проектите се предоставят услуги на 50 безработни лица от общините Добрич - град, Добричка и Крушари и на 50 безработни лица от общините Варна, Аврен, Аксаково и Белослав.

Продължителност на проекта: 12 месеца (януари 2006 г. - декември 2006 г.; януари 2007 г. - декември 2007 г.)

Резултати от проектите:

Количествени резултати:

 • 100 човека, регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" Добрич и Дирекция "Бюро по труда" Варна и  информирани и консултирани за възможностите на пазара на труда;
 • Изготвени 100 оценки за възможностите и пречките за устройване на работа на 100 безработни лица;
 • Изработени 100 плана за кариерно развитие;
 • Проведени минимум 300 индивидуални консултации;
 • Проведени 10 двуседмични тренинга с по 10 участника за всеки;
 • Минимум 36 наети на работа по трудови правоотношения в срок до 3 месеца след приключване на индивидуалната и групова работа за всеки.

Качествени:

 • Придобити социални умения и конкурентна способност на пазара на труда;
 • Апробирана система за адаптация на пазара на труда и връщане към трудови навици;
 • Функционираща система за кариерно развитие.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай