Активни заедно

Проект "Активни заедно", Договор № BG05M9OP001-1.002 - 0018 - С01, се изпълнява от Авангард Персонал Консултинг ООД.

Проектът се осъществява в рамките на процедура BG05M9OP001-1.002 "Активни" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.

Партньор по проекта е Община град Добрич.

Проектно предложение е замислено с идеята, младежи до 29 год. възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, и не са регистрирани като безработни, да бъдат идентифицирани, мотивирани и интегрирани в заетост, обучение или връщане в образование.

Тази цел ще бъде осъществена посредством реализиране на следните дейности:
 • Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 год. вкл. и активиране за включването им на пазара на труда,
 • Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа на представители на целевата група, 
 • Предоставяне на обучения за придобиване на проф. квалификация по професия „Работник в озеленяването“ – І квал. степен,
 • Наемане на лица от целевата група на длъжност „Работник в озеленяване“ за 6 месеца.

В следствие на описаните дейности, ще бъдат постигнати следните резултати:
 • Идентифицирани минимум 52 младежи от целевата група, насърчени към активно поведение на пазара на труда,
 • Повишена мотивация за търсене на работа у 52 младежи, 
 • Повишена проф. квалификация на 42 младежи в резултат от включването им в квалификационно обучение, 
 • Осигурена субсидирана заетост в Община град Добрич за 6 месеца на 34 неактивни младежи до 29 год. на длъжност „Работник в озеленяване“, 
 • Предоставена възможност да преминат обучение за проф. квалификация без осигурена последваща субсидирана заетост за 6 лица,
 • Включени в несубсидирана заетост в резултат на предоставените посреднически услуги или върнати в образователната система 2 лица,
 • Допълнителна работа с останалите 10 от идентифицираните младежи и насърчени да се регистрират в Дирекция „Бюро по труда” като търсещи работа.

Основна информация за целевата група:
Описаните по-горе дейности ще бъдат адресирани към целевата група „Икономически неактивни младежи от 15 до 29 г., които не са в образование или обучение, и не са регистрирани в ДБТ“. Те следва да са завършили мин. 4 клас и да имат документ за това.
(Икономически неактивните младежи могат да бъдат включени като целева група в проекта, само ако за период от минимум 4 месеца преди включването са били извън заетост, извън образователната система, както и ако не са били регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ през предходните 12 месеца (условията са кумулативни).

Цел/и на проектното предложение:
Основната цел на проектното предложение е идентифициране и стимулиране на неактивни младежи на възраст до 29 години към активно поведение на пазара на труда чрез провеждане на мотивационно обучение, обучение за професионална квалификация, осигуряване на субсидирана заетост или връщане в образование.  

Специфични цели:
 • Идентифициране чрез организиране на информационни събития и лични срещи с минимум 52 неактивни младежи до 29 годишна възраст и индивидуална работа с тях за активното им включване на пазара на труда;
 • Повишаване на мотивацията и уменията за търсене на работа чрез провеждане на мотивационно обучение за 52 от идентифицираните бенефициенти. 
 • Повишаване на професионалната квалификация на 42 младежи чрез организиране и провеждане на 3 курса за първа степен на професионална квалификация по професия: „Работник в озеленяването”, специалност Озеленяване и цветарство. 
 • Интеграция на пазара на труда на 34 неактивни младежи до 29 годишна възраст чрез осигуряване на субсидирана заетост на длъжност „Работник в озеленяване“.
 • Подпомагане процеса на професионално развитие и усъвършенстване на 52 неактивни младежи до 29 годишна възраст чрез насърчаване към активно поведение на пазара на труда или връщане в образователната система.

Продължителност на проекта: 19 месеца (11.05.2016 г. - 11.12.2017 г.)

Обща стойност на проекта: 215 339.00 лв. безвъзмездна финансова помощ, в това число разходи по линия на Инициативата за младежка заетост: 215 339.00 лв.Проект „АКТИВНИ ЗАЕДНО“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд
~ www.eufunds.bg ~

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай