Насърчаване на устойчивото развитие на предприемаческите инициативи в гр. Варна

Продължителност на проекта: 11 месеца

Местоположение: град Варна

Партньори: „Виста Къпмани" ООД и „Авангард Персонал Консултинг" ООД

Ролята на „Авангард Персонал Консултинг" ООД в проекта: От 2005 година двете организации си сътрудничат успешно в различни съвместни инициативи в сферата на професионалното обучение и мотивационните тренинги. По време на проекта „Авангард Персонал Консултинг" ООД беше отговорна за подготовката и изпълнението на следните дейности: подбор на бенефициенти; подготовка на два маркетингови анализа; провеждане на мотивационно обучение за стартиращите собствен бизнес; презентиране на резултатите от маркетинговите анализи; провеждане на сравнителни анализи и оценка на индивидуалните планове; разработване на методическо ръководство.

Цели на проекта:
Обща цел на проекта: да стимулира предприемаческите инициативи във Варненския регион, като фактор за насърчаване на заетостта и стабилното икономическо развитие в региона.  

Специфични цели на проекта:

 • Да се повиши мотивацията на целевите групи за развитие на техните умения и способности за разкриване и ръководене на свой собствен бизнес;
 • Да се подобри квалификацията и компетентностите на безработни лица, на възраст от 25 до 39 години, в области, релевантни на нуждите на целевия регион;
 • Да се стимулират предприемаческите инициативи в региона;
 • Да се проучат съществуващите и потенциалните пазарни ниши, като база за развитие на различни бизнес идеи;
 • Да се създаде и развие възможност за постоянна заетост сред целевата група;
 • Да се подпомогне увеличаването на нивото на средния доход и да се подсигурят постоянни приходи, като резултат от проведеното професионално обучение сред бенефициентите;
 • Да се разнообразят възможностите за подобряване на социалния статус на целевата група.

Целева група:

Проектът е насочен към следните целеви групи:

 • Безработни лица от 25 до 39 години, завършили минимум средно образование;
 • Заети лица в активна възраст – начинаещи предприемачи;
 • Кандидатстващите организации

Крайни бенефициенти:
Преки бенефициенти:

 • 24 безработни лица на възраст от 25 до 39 години, завършили минимум средно образование, имащи желание да стартират свой собствен бизнес;
 • Заети лица, желаещи да стартират свой собствен бизнес;
 • Водещата организация, която чрез работата си по този проект подобри техническия си и оперативен капацитет във връзка с работата си по международни проекти и такива, финансирани от ЕС; както и в организирането и провеждането на тренинги – квалификационни курсове;
 • Партньорската организация, която обогати експертните си познания в сферата предоставяне на консултантски услуги на начинаещи предприемачи, както и в разработването и управлението на европейски и международни проекти.  

Индиректни бенефициенти: семействата на безработните лица, които имат възможност да подобрят социалния си статус и увеличават приходите си; други безработни или начинаещи предприемачи, които могат да използват вече разработения модел за „управление на собствения бизнес"; Община Варна, увеличавайки приходите си от такси; други консултантски фирми и учебни центрове, които могат да обогатят опита си в тази сфера.  

Резултати:
Основните резултати от изпълнението на проекта са: повишаване на мотивацията и желанието на преминалите обучението бенефициенти за стартиране и управление на свой собствен бизнес; подобряване на квалификацията, уменията и компетенциите на безработните в сфера, релевантна на нуждите на целевия район; създаване на по – добри условия за насърчаване на предприемаческите инициативи в региона; разкриване на различни възможности за трайна заетост и кариерно развитие; разширени възможности за подобряване на социалния статус на бенефициентите и икономическата ситуация в региона; мултиплициране и обмяна на опит и добри практики с други организации.      

Основни дейности:
Подбор на бенефициенти; провеждане на маркетингово проучване; организциране на мотивационно обучение; създаване на учебен център; семинар по предприемачество; консултиране; конференция на тема „Как да стартираме собствен бизнес"; разработване на методическо ръководство и заключителни дейности по разпространяване на резултатите от проекта.   

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай