Заедно по пътя към съвършенството

Общи цели на проекта:

  • Чрез предлагане на групови и индивидуални консултантски услуги да се подобри конкурентноспособността на съществуващи или стартиращи фирми от регион Добрич.

  • Подобряване на мениджърските умения на собствениците на микро и малки предприятия както и на членовете на техните семейства, заети в управлението на фирмата.

  • Съдействие на фирмите при приспособяването им към Европейските стандарти и модели на управление и развитие на малкия и среден бизнес.

  • Създаване на възможности за дългосрочна заетост на младите хора от семействата на собствениците на микро и малки предприятия чрез развиване на предприемаческия им потенциал и въвличането им в управлението на фирмата.

Целева група: Собственици на 30 микро и малки предприятия и членовете на техните семейства, заети в управлението на фирмата от регион Добрич. Изборът на целевите групи е повлиян от факта, че именно от знанията и уменията на хората, създали и управляващи микро и малки предприятия зависи оцеляването им и развитието на пазара. Те са едни от тези, които са най – заинтересовани и са в състояние да насочват вижданията си, идеите и ресурсите си към хората, които работят за тях. Включването към целевата група и на членовете на семействата им е добра възможност за разширяване на управленските възможности на организациите от една страна, и от друга - възможност за постоянна заетост на тези хора. 

Продължителност на проекта: 12 месеца (април 2006 г. - март 2007 г.)

Партньори: "Авангард Персонал Консултинг" ООД и Търговско промишлена палата - Добрич

Дейности:

1. Определяне нуждите на микро и малки предприятия в регион Добрич – чрез провеждане на фокус група с участието на представители на микро и малки фирми, въпросник за количествено проучване  и индивидуални интервюта ще бъдат проучени потребностите от консултиране и обучение на мениджърите.

2. Обучителна програма – обучението ще е в 5 модула с продължителност от 2 дни за всеки модул. Тематиката ще бъде определена на база предварителното проучване на потребностите от обучение. По време на груповото обучение консултантите не само ще дават информация и съвети, но и участниците ще имат възможност да обменят опит и идеи. Това е добра възможност за собствениците да си направят равносметка за това, на какво ниво се намира тяхната фирма спрямо останалите в региона.

3. Индивидуално консултиране на фирмите - възможност за даване на целенасочена консултантска помощ на отделните фирми, в зависимост от спецификата на тяхното развитие, идеите на техните собственици и т.н. Броят на дните за индивидуално консултиране на всяка фирма е максимум 10. Крайната цел на индивидуалните консултации е да се разработят планове за действие за всеки един от участниците в проекта, включително и мерки за тяхното изпълнение.

4. Информиране на обществеността - разработване и поддържане на уебсайт, част от страниците на партньорите, който ще съдържа актуална информация за фирмите участващи в проекта.  Разработване и  записване на дискове с допълнителни материали за стратегическо управление на микро и малки предприятия. Изработване и отпечатване на материалите за обучението, издаване на информационна брошура и публикации в местните средства за информация.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай