Придобиване на професионален опит и повишаване пригодността за заетост на безработни младежи чрез стажуване в областта на ресторантьорството

Проектът «Придобиване на професионален опит и повишаване пригодността за заетост на безработни младежи чрез стажуване в областта на ресторантьорството» е финансиран по програма ФАР - Икономическо и социално сближаване. Проектът се осъществява от „Албена" АД в партньорство с „Авангард Персонал Консултинг" ООД.

Кратко описание на проекта:

Проектът има за цел:

 • повишаване на професионалната пригодност за заетост на безработни младежи в неравностойно положение за придобиване на професионален опит в областта на ресторантьорството чрез стажуване;
 • апробиране на адекватна система за придобиване на практически умения, активизиране и мултиплициране на системата в приоритетен за региона отрасъл с помощта на синдикални организации.

Постигнати резултати:

 • 100 безработни младежи в неравностойно положение придобиха умения в професиите готвач и сервитьор чрез работа в реални условия;
 • чрез придобитите практически умения се повиши конкурентноспособността им и адаптацията им в условията на пазарната икономика;
 • проектът създаде възможност за личностна професионална идентификация на стажантите и възможност те да продължат професионалната си кариера по съответните професии;
 • 35 от преминалите стажа след края на проекта започнаха работа като служители на "Албена "АД.

Населено място: гр. Добрич, Община Добричка, гр. Балчик

Продължителност на договора: 10 месеца (декември 2003 г. - септември 2004 г.)

Описание на предоставените услуги:
"Авангард Персонал Консултинг" участва като партньор по проекта.
Консултанти на фирмата участваха при:

 • подбор на стажанти -  дейността включва поредица от стъпки на набиране и първоначален подбор на бъдещите стажанти;
 • индивидуално интервю - провеждане на индивидуално стандартизирано интервю с всеки от потенциалните участници и попълване на формуляр за индивидуален профил. Целта на интервюто е да се допълни необходимата информация за всеки кандидат, да се проучат индивидуалните планове и намерения за професионално развитие и мотивите им за участие в програмата. Индивидуалната информация бе събрана в база данни. Така бе направена първоначална оценка на участниците, в резултат на която някои от тях отпаднат;
 • оценка на готовността за стажуване – провеждане на тестове за готовността на кандидатите за стажуване. С всеки един от кандидатите се провежда индивидуално изследване за готовността и възможностите за усвояване на нови професионални умения;
 • оценка на професионалната пригодност – провеждане на тест за психологическа професионална пригодност за стажуване;
 • анализ на резултатите от интервюто и изготвяне на списък от потенциални участници, които бяха включени в дейностите по мотивиране за участие в програма за стажуване;
 • мотивиране за стажуване - провеждане на двудневен мотивационен тренинг;
 • окончателен подбор на кандидатите – на базата на събраните резултати от индивидуалното проучване на всеки от потенциалните участници и наблюденията по време на мотивационния тренинг беше дадено становище и бе оформен окончателния списък на стажантите;
 • подбор на наставници - провеждане на еднодневен тренинг за запознаване с целите на програмата, задълженията и отговорностите на всеки един от тях и мотивирането им да вземат участие в проекта;
 • подготовка за започване на стаж.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай