Стартъп по пътя към съвършенство


                                                             

Проект "Стартъп по пътя към съвършенството", Договор № BG05M9OP001-1.023-0021-C01 се изпълнява от Авангард Персонал Консултинг ООД.

Проектът се осъществява в рамките на процедура BG05М9ОР001 - 1.023 "Подкрепа за предприемачество" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Партньор по проекта е Община град Добрич.

Проектното предложение е замислено с идеята: лица, желаещи да развиват собствен бизнес, да бъдат подпомогнати да реализират своите предприемачески идеи, като бъдат обучени и подпомогнати при планирането и стартирането на самостоятелна стопанска дейност.

Тази цел ще бъде осъществена посредством реализиране на следните дейности:
 • Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност;
 • Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението на бизнеса знания и умения, и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реалната стопанска дейност;
 • Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

В следствие на описаните дейности ще бъдат постигнати следните резултати:
 • Повишена информираност и мотивация на безработни, неактивни и заети лица да стартират развитието на самостоятелна стопанска дейност;
 • Развитие на предприемаческите умения у лица от целевата група;
 • Разработване на качествени бизнес планове, с които те да кандидатстват за финансиране, необходимо за осъществяване на техните бизнес идеи;
 • Създаване на нови работни места, чрез стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

Основна информация за целевата група:
Описаните по-горе дейности са адресирани към целева група: лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 год.. В проектните дейности ще участват 40 лица, като минимум 28 от тях ще са  безработни и неактивни лица.

Цел/и на проектното предложение:
Основната цел на проектното предложение е насърчаване на самостоятелната стопанска дейност, като ключова предпоставка за създаване на повече добавена стойност в икономиката и осигуряване на трайна заетост и успешна професионална реализация на участниците.

Специфични цели:
 • Повишаване на информираността и мотивацията на бенефициентите за развиване на самостоятелна стопанска дейност, чрез организиране и провеждане на групови и индивидуални инициативи и други активности с подобна насоченост;
 • Развиване на знания и умения за стартиране и управление на самостоятелна дейност, чрез предоставяне на комплекс от обучения за включените в проекта бенефициенти;
 • Подготовка на лицата, желаещи да развиват собствен бизнес, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;
 • Осигуряване на устойчивост на ново-стартиралите предприятия, чрез предоставяне на консултантски услуги и дейности за подкрепа, вкл. и след приключване на проектните дейности.
Описаните цели изцяло кореспондират със заложените цели и приоритети на конкретната операция: постигане на заетост чрез самонаемане. Чрез предоставянето на подкрепа на желаещите да стартират собствена стопанска дейност, в т.ч. безработни лица, ще се насърчи предприемачеството и като краен резултат ще се осигури разкриването на нови работни места чрез самонаемане.

Продължителност на проекта: 24 месеца (м. 06.2018 - 06.2020)

Обща стойност на проекта: 205 744.00 лв. безвъзмездна финансова помощ, в това число разходи по линия на Европейския социален фонд: 205 744.00 лв.

Повече информация за проекта можете да получите на:Проект „СТАРТЪП ПО ПЪТЯ КЪМ СЪВЪРШЕНСТО“, Договор № BG05M9OP001-1.023-0021-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
~ www.eufunds.bg ~

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай