Нови възможности на ново работно място

Проектът "Нови възможности на ново работно място" се изпълнява от Авангард Персонал Консултинг ООД и е финансиран по процедура BG05M9OP001-1.003 - Ново работно място 2015 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Настоящото проектно предложение е замислено с идеята, планираните в него дейности изцяло да кореспондират с основната цел на процедурата „Ново работно място 2015“. Съобразявайки се с нея, Кандидатът си поставя следната основна цел: Създаване на 4 устойчиви работни места и възможност за професионална реализация за 4 безработни и неактивни лица.

Тази цел ще бъде осъществена посредством реализиране на следните дейности:
 • Подбор и назначаване на крайни бенефициенти;
 • Пригодяване на достъпна работна среда за хора с увреждания;
 • Оборудване и обзавеждане на новите работни места;
 • Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“.

В следствие на описаните дейности, ще бъдат постигнати следните резултати:
 • Разкрити 4 нови работни места във фирмата-бенефициент, снабдени с необходимото оборудване;
 • Назначени 4 лица, представители на целевата група; сключени трудови договора с тях за период от 12 м.;
 • Запазени работни места за мин. 12 м. на 2 от наетите лица след приключване на дейностите по проекта;
 • Адаптирана работна среда, отговаряща на нормите за работни места на хора с увреждания;
 • 4 представители на целевата група с подобрени умения за общуване на Английски език.

Основна информация за целевата група:
Описаните по-горе дейности ще бъдат адресирани към целевата група безработни и неактивни лица. В проектните дейности се предвижда да бъдат включени конкретно 4 лица, от тях 1 лице ще е безработен на възраст от 30 до 54 г. вкл., а останалите трима (75% от общия брой) ще бъдат представители на специфичните за проекта категории, в т. ч. 1 безработно лице с увреждания и 2 безработни младежи до 29 год..

Цел/и на проектното предложение:
Основната цел на проектното предложение е създаване на 4 устойчиви работни места и възможност за професионална реализация за 4 безработни и неактивни лица.

Специфични цели:
 • интеграция на пазара на труда чрез осигуряване на заетост за минимум 12 месеца на 4 лица -  представители на целевата група;
 • подобряване нивото на компетентност на целевата група чрез включването им в обучение по ключова компетентност;
 • създаване на подходяща работна среда, необходима за доброто представяне на новоназначените лица.

Продължителност на проекта: 13 месеца (23.08.2016 г. - 22.09.2017 г.)

Обща стойност на проекта: 58 724.00 лв.Проект „Нови възможности на ново работно място“, Договор № BG05M9OP001-1.003-0752-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
~ www.eufunds.bg ~

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай