Нови възможности на ново работно място

Проектът "Нови възможности на ново работно място" се изпълнява от Авангард Персонал Консултинг ООД и е финансиран по процедура BG05M9OP001-1.003 - Ново работно място 2015 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Настоящото проектно предложение е замислено с идеята, планираните в него дейности изцяло да кореспондират с основната цел на процедурата „Ново работно място 2015“. Съобразявайки се с нея, Кандидатът си поставя следната основна цел: Създаване на 4 устойчиви работни места и възможност за професионална реализация за 4 безработни и неактивни лица.

Тази цел ще бъде осъществена посредством реализиране на следните дейности:
 • Подбор и назначаване на крайни бенефициенти;
 • Пригодяване на достъпна работна среда за хора с увреждания;
 • Оборудване и обзавеждане на новите работни места;
 • Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“.

В следствие на описаните дейности, ще бъдат постигнати следните резултати:
 • Разкрити 4 нови работни места във фирмата-бенефициент, снабдени с необходимото оборудване;
 • Назначени 4 лица, представители на целевата група; сключени трудови договора с тях за период от 12 м.;
 • Запазени работни места за мин. 12 м. на 2 от наетите лица след приключване на дейностите по проекта;
 • Адаптирана работна среда, отговаряща на нормите за работни места на хора с увреждания;
 • 4 представители на целевата група с подобрени умения за общуване на Английски език.

Основна информация за целевата група:
Описаните по-горе дейности ще бъдат адресирани към целевата група безработни и неактивни лица. В проектните дейности се предвижда да бъдат включени конкретно 4 лица, от тях 1 лице ще е безработен на възраст от 30 до 54 г. вкл., а останалите трима (75% от общия брой) ще бъдат представители на специфичните за проекта категории, в т. ч. 1 безработно лице с увреждания и 2 безработни младежи до 29 год..

Цел/и на проектното предложение:
Основната цел на проектното предложение е създаване на 4 устойчиви работни места и възможност за професионална реализация за 4 безработни и неактивни лица.

Специфични цели:
 • интеграция на пазара на труда чрез осигуряване на заетост за минимум 12 месеца на 4 лица -  представители на целевата група;
 • подобряване нивото на компетентност на целевата група чрез включването им в обучение по ключова компетентност;
 • създаване на подходяща работна среда, необходима за доброто представяне на новоназначените лица.

Продължителност на проекта: 13 месеца (23.08.2016 г. - 22.09.2017 г.)

Обща стойност на проекта: 58 724.00 лв.Проект „Нови възможности на ново работно място“, Договор № BG05M9OP001-1.003-0752-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
~ www.eufunds.bg ~

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай