Проекти

Екипът на фирмата има значителен опит в разработването и реализацията на различни програми и проекти в сферата на трудовата заетост, професионалното обучение и кариерно развитие.

2016 г. - Проект "Нови възможности на ново работно място" се изпълнява в рамките на процедура BG05M9OP001-1.003 - Ново работно място 2015. Основната идея на проекта е създаване на 4 устойчиви работни места и възможност за професионална реализация за 4 безработни и неактивни лица.

2016 г. - Проект "Активни заедно" се изпълнява в рамките на процедура BG05M9OP001-1.002 "Активни". Основната идея на проекта е, идентифициране и стимулиране на неактивни младежи на възраст до 29 години към активно поведение на пазара на труда.

2012 г. - Темата на тазгодишния проект, по който Авангард Персонал Консултинг ООД работи в рамките на инициативата на Австрийската външно-търговска камара "Go International", е Системният коучинг.

2011 г. - За втора поредна година Авангард Персонал Консултинг е партньор по проект в рамките на инициативата на Австрийската външно-търговска камара “Go International” . От австрийска страна партньор е компанията Neuland&Co GmbH, която има натрупан опит в разработването и представянето на професионални тренинг методи и материали.

2010 г. - Кампания "Go International" е инициатива на Австрийската външно - търговска камара и подпомага проекти, предоставящи на България иновативно know - how от Австрия в сферата на образованието. В рамките на кампанията "Авангард Персонал Консултинг" ООД, в партньорство с австрийската Pusswald & Partner KEG, работи по прилагането на международна обучителна система, базирана на метода STRUCTOGRAMa.

2010 г. - Организиране на обучение в рамките на Проект "Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм - ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел", изпълняван от Община Крушари.

2008 г. - Проект "CommuniNations - тренинг система за транснационална комуникация" се изпълнява в рамките на програма "Учене през целия живот", секторна програма Грюндвиг, Партньорства за познание. Партньори по проекта са "OeNWE - Австрийска мрежа за икономическа етика", Австрия; "Авангард Персонал Консултинг" ООД, България; "Pusswald & Partner KEG, Spolka K.Z.", Полша и IBSA - Институт за биоструктурен анализ, Швейцария.

2008 г. - Проект "Предоставяне на услуги за подпомагане на малък бизнес" се изпълняват на територията на Община Добрич - град и Добричка и е финансиран по програма Активни услуги на пазара на труда, трети цикъл, на Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка.

2007 / 2008 г. - Проект "Насърчаване на устойчивото развитие на предприемаческите инициативи в гр. Варна" се изпълнява с подкрепата на ЕС в рамките на Програма ФАР "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта". Партньори по проекта са Виста Къмпани ООД и Авангард Персонал Консултинг ООД.

2007 г. - Проект „Развитие на възможности за професионално обучение за хора в неравностойно положение" се изпълнява с подкрепата на ЕС по по програма ФАР, проект BG2004/006-070.01.01.12. Проектът е насочен изцяло към повишаване професионалната пригодност и адаптивността на хора със зрителни увреждания към динамичния трудов пазар. Партньори по проекта са Авангард Персонал Консултинг ООД , ЦПО към "ХСИ Инвест" АД и Фондация Хоризонти.

2007 г. - Проект "Предоставяне на квалификационни услуги" се изпълняват на територията на Общини Добрич - град, Добричка и Крушари и е финансиран по програма Активни услуги на пазара на труда, на Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка. По време на проекта бенефициентите придобиват професионална квалификация по професията "Хлебар - сладкар", специалност "Производство на сладкарски изделия".

2006 / 2007 г. - Проект "Заедно по пътя към съвършенството" е финансиран от Програма ФАР на Европейския съюз в рамките на бюджетна линия BG 2003/004-937.11.01 "Алтернативна заетост".

2006 / 2007 г. - Проектите "Предоставяне на услуги за заетост" се изпълнява на територията на гр. Добрич и гр. Варна и са финансирани по програма Активни услуги на пазара на труда, на Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка.

2005 г. - Проект "Да задържим младите у нас - координиране на търсене и предлагане на млади специалисти". Проектът е финансиран от програма ФАР на Европейския съюз в рамките на бюджетна линия "Насърчаване заетостта сред младежите". В рамките на проекта 90 младежи, завършили висше образование на възраст между 23 и 29 години получиха възможност да стажуват 2 месеца в различни структури на Албена АД.

2004 г. - Проект "Обучение на кадри за битовата газификация в Добричка област" финансиран по програма ФАР - Икономическо и социално сближаване. Проектът се осъществява от Центъра за професионално обучение в системата на Българска търговско промишлена палата - клон Добрич в партньорство с Авангард Персонал Консултинг ООД, Черноморска технологична компания АД - Варна, Търговско промишлена палата - Добрич, "Роял" ООД, "Универсал - коета" ООД .

2003 / 2004 г. - Проект "Реинтеграция на освободени офицери и сержанти". Проектът е финансиран от Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие на Р.Германия и се осъществява от Германското дружество за Техническо сътрудничество и фирма ГОПА Консултантс.

2004 г. - Проект "Придобиване на професионален опит и повишаване пригодността за заетост на безработни младежи чрез стажуване в областта на ресторантьорството", финансиран по програма ФАР - Икономическо и социално сближаване. Проектът се осъществява от Албена АД в партньорство с Авангард Персонал Консултинг ООД.

2003 г. - Проект "Североизточен район за планиране – регионална кампания "Равни възможности за професионална реализация на жените и мъжете", финансиран от фондация "Отворено общество". Проектът се осъществява от Търговско промишлена палата - Добрич в партньорство с КНСБ и Авангард Персонал Консултинг ООД.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай