Придобиване на професионален опит и повишаване пригодността за заетост на безработни младежи чрез стажуване в областта на ресторантьорството

Проектът «Придобиване на професионален опит и повишаване пригодността за заетост на безработни младежи чрез стажуване в областта на ресторантьорството» е финансиран по програма ФАР - Икономическо и социално сближаване. Проектът се осъществява от „Албена" АД в партньорство с „Авангард Персонал Консултинг" ООД.

Кратко описание на проекта:

Проектът има за цел:

 • повишаване на професионалната пригодност за заетост на безработни младежи в неравностойно положение за придобиване на професионален опит в областта на ресторантьорството чрез стажуване;
 • апробиране на адекватна система за придобиване на практически умения, активизиране и мултиплициране на системата в приоритетен за региона отрасъл с помощта на синдикални организации.

Постигнати резултати:

 • 100 безработни младежи в неравностойно положение придобиха умения в професиите готвач и сервитьор чрез работа в реални условия;
 • чрез придобитите практически умения се повиши конкурентноспособността им и адаптацията им в условията на пазарната икономика;
 • проектът създаде възможност за личностна професионална идентификация на стажантите и възможност те да продължат професионалната си кариера по съответните професии;
 • 35 от преминалите стажа след края на проекта започнаха работа като служители на "Албена "АД.

Населено място: гр. Добрич, Община Добричка, гр. Балчик

Продължителност на договора: 10 месеца (декември 2003 г. - септември 2004 г.)

Описание на предоставените услуги:
"Авангард Персонал Консултинг" участва като партньор по проекта.
Консултанти на фирмата участваха при:

 • подбор на стажанти -  дейността включва поредица от стъпки на набиране и първоначален подбор на бъдещите стажанти;
 • индивидуално интервю - провеждане на индивидуално стандартизирано интервю с всеки от потенциалните участници и попълване на формуляр за индивидуален профил. Целта на интервюто е да се допълни необходимата информация за всеки кандидат, да се проучат индивидуалните планове и намерения за професионално развитие и мотивите им за участие в програмата. Индивидуалната информация бе събрана в база данни. Така бе направена първоначална оценка на участниците, в резултат на която някои от тях отпаднат;
 • оценка на готовността за стажуване – провеждане на тестове за готовността на кандидатите за стажуване. С всеки един от кандидатите се провежда индивидуално изследване за готовността и възможностите за усвояване на нови професионални умения;
 • оценка на професионалната пригодност – провеждане на тест за психологическа професионална пригодност за стажуване;
 • анализ на резултатите от интервюто и изготвяне на списък от потенциални участници, които бяха включени в дейностите по мотивиране за участие в програма за стажуване;
 • мотивиране за стажуване - провеждане на двудневен мотивационен тренинг;
 • окончателен подбор на кандидатите – на базата на събраните резултати от индивидуалното проучване на всеки от потенциалните участници и наблюденията по време на мотивационния тренинг беше дадено становище и бе оформен окончателния списък на стажантите;
 • подбор на наставници - провеждане на еднодневен тренинг за запознаване с целите на програмата, задълженията и отговорностите на всеки един от тях и мотивирането им да вземат участие в проекта;
 • подготовка за започване на стаж.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай