Заедно по пътя към съвършенството

Общи цели на проекта:

  • Чрез предлагане на групови и индивидуални консултантски услуги да се подобри конкурентноспособността на съществуващи или стартиращи фирми от регион Добрич.

  • Подобряване на мениджърските умения на собствениците на микро и малки предприятия както и на членовете на техните семейства, заети в управлението на фирмата.

  • Съдействие на фирмите при приспособяването им към Европейските стандарти и модели на управление и развитие на малкия и среден бизнес.

  • Създаване на възможности за дългосрочна заетост на младите хора от семействата на собствениците на микро и малки предприятия чрез развиване на предприемаческия им потенциал и въвличането им в управлението на фирмата.

Целева група: Собственици на 30 микро и малки предприятия и членовете на техните семейства, заети в управлението на фирмата от регион Добрич. Изборът на целевите групи е повлиян от факта, че именно от знанията и уменията на хората, създали и управляващи микро и малки предприятия зависи оцеляването им и развитието на пазара. Те са едни от тези, които са най – заинтересовани и са в състояние да насочват вижданията си, идеите и ресурсите си към хората, които работят за тях. Включването към целевата група и на членовете на семействата им е добра възможност за разширяване на управленските възможности на организациите от една страна, и от друга - възможност за постоянна заетост на тези хора. 

Продължителност на проекта: 12 месеца (април 2006 г. - март 2007 г.)

Партньори: "Авангард Персонал Консултинг" ООД и Търговско промишлена палата - Добрич

Дейности:

1. Определяне нуждите на микро и малки предприятия в регион Добрич – чрез провеждане на фокус група с участието на представители на микро и малки фирми, въпросник за количествено проучване  и индивидуални интервюта ще бъдат проучени потребностите от консултиране и обучение на мениджърите.

2. Обучителна програма – обучението ще е в 5 модула с продължителност от 2 дни за всеки модул. Тематиката ще бъде определена на база предварителното проучване на потребностите от обучение. По време на груповото обучение консултантите не само ще дават информация и съвети, но и участниците ще имат възможност да обменят опит и идеи. Това е добра възможност за собствениците да си направят равносметка за това, на какво ниво се намира тяхната фирма спрямо останалите в региона.

3. Индивидуално консултиране на фирмите - възможност за даване на целенасочена консултантска помощ на отделните фирми, в зависимост от спецификата на тяхното развитие, идеите на техните собственици и т.н. Броят на дните за индивидуално консултиране на всяка фирма е максимум 10. Крайната цел на индивидуалните консултации е да се разработят планове за действие за всеки един от участниците в проекта, включително и мерки за тяхното изпълнение.

4. Информиране на обществеността - разработване и поддържане на уебсайт, част от страниците на партньорите, който ще съдържа актуална информация за фирмите участващи в проекта.  Разработване и  записване на дискове с допълнителни материали за стратегическо управление на микро и малки предприятия. Изработване и отпечатване на материалите за обучението, издаване на информационна брошура и публикации в местните средства за информация.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай