Да задържим младите у нас - координиране на търсене и предлагане на млади специалисти

Проект "Да задържим младите у нас - координиране на търсене и предлагане на млади специалисти". Проектът е финансиран от програма ФАР на Европейския съюз в рамките на бюджетна линия "Насърчаване заетостта сред младежите". В рамките на проекта 90 младежи, завършили висше образование на възраст между 23 и 29 години получиха възможност да стажуват 2 месеца в различни структури на "Албена" АД.

Кратко описание на проекта:
Проектът има за цел да улесни процесите на трудова реализация на  специалисти с висше образование на възраст 23 - 29 години, посредством устройването им на работа по завършената специалност, съобразно необходимостта от квалифицирана работна сила на работодателите; апробиране на система за привличане, подбор и въвеждане в работата на млади специалисти без професионален опит във фирмите; разширяване състава на оперативните екипи с високо квалифицирани специалисти, съобразно програмата за развитие на компаниите.

Целева група:
Проектът е насочен към млади хора на възраст 23 - 29 години, завършващи своята професионална подготовка във висшите учебни заведения от цялата страна и специалисти с висше образование от същата възрастова група, регистрирани в Бюрата по труда в областите Добрич, Варна, Шумен, Бургас – Североизточен и Югоизточен планов район.

Дейности по проекта:

Основни дейности в рамките на проекта са:

 • Организация и управлението на проекта;
 • Привличане, подбор и мотивиране на млади специалисти на възраст 23 - 29 години за включване в програмата;
 • Мотивиране за работа по специалността;
 • Въвеждане в работата;
 • Протичане на периода на изпитване;
 • Информационно обслужване на проекта;
 • Вътрешен и външен мониторинг.

Продължителност на проекта: 7 месеца (април 2005 г. - октомври 2005 г.)

Описание на предоставените по проекта услуги:

 • Привличане, подбор и мотивиране на млади специалисти на възраст 23 - 29 години за включване в програмата;
 • Информационна кампания за издирване на млади специалисти;
 • Подбор на млади специалисти на възраст 23 - 29;
 • Мотивиране за работа по специалността - Подготовка на дизайн, план и обучителни материали за мотивационен тренинг  - използват се изцяло интерактивни техники – презентации, групови дискусии, работа в малки групи, обсъждане на казуси, ролеви игри и др. Информацията бе представяна с помощта на модерни технически средства – видеотехника и мултимедия;
 • Провеждане на двудневни мотивационни тренинги – в рамките на проекта се проведоха 8 двудневни тренинга с по 15 участника във всеки. Целта на тренингите бе да се запознаят участниците с особеностите на туристическия бранш, дейността на фирмите, да се проучи готовността им за работа в екип и сътрудничество, комуникативните и креативните умения и възможности;
 • Въвеждане в работата – разработване на система за въвеждане в работата;
 • Подбор и назначаване на 30 % от младите специалисти на постоянна работа.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай