Създаване и внедряване на система за развитие на ЧР

Наименование на проекта: Квалификация и развитие на човешките ресурси - инвестиции за устойчива заетост в "Еве - Стратиев" ЕООД, финансиран по програма PHARE2006 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта".

Период на изпълнение: 2009 год.

Роля на "Авангард Персонал Консултинг" ООД в проекта:

  • Работа по създаване и внедряване на Система за развитие на човешките ресурси, включваща: консултации в областта на управление на ЧР; анализ на специфичните нужди; анализ на необходимостта от разработване на стратегия; анализ на ЧР в организацията; стратегически и оперативни цели и задачи; визия и принципи; основни дейности за реализиране на стратегията; прилагане и отчитане на изпълнението на стратегията: фактори за успех, актуализация, индикатори за успех; ефективни методи за планиране на ЧР, подбор на персонал; програма за социализация на новоназначени служители, обучение и развитие; гъвкава организация на работното време; оценка на персонала, възнаграждение, системи за оценка и заплащане на служителите; възлагане на задачи и делегиране на отговорности; комуникация вътре във фирмата, мотивиране на персонала, управление на конфликтите; развитие на корпоративна култура у персонала, атмосфера на лидерство в организацията. 

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай