Нови възможности на ново работно място

Проектът "Нови възможности на ново работно място" се изпълнява от Авангард Персонал Консултинг ООД и е финансиран по процедура BG05M9OP001-1.003 - Ново работно място 2015 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Настоящото проектно предложение е замислено с идеята, планираните в него дейности изцяло да кореспондират с основната цел на процедурата „Ново работно място 2015“. Съобразявайки се с нея, Кандидатът си поставя следната основна цел: Създаване на 4 устойчиви работни места и възможност за професионална реализация за 4 безработни и неактивни лица.

Тази цел ще бъде осъществена посредством реализиране на следните дейности:
 • Подбор и назначаване на крайни бенефициенти;
 • Пригодяване на достъпна работна среда за хора с увреждания;
 • Оборудване и обзавеждане на новите работни места;
 • Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“.

В следствие на описаните дейности, ще бъдат постигнати следните резултати:
 • Разкрити 4 нови работни места във фирмата-бенефициент, снабдени с необходимото оборудване;
 • Назначени 4 лица, представители на целевата група; сключени трудови договора с тях за период от 12 м.;
 • Запазени работни места за мин. 12 м. на 2 от наетите лица след приключване на дейностите по проекта;
 • Адаптирана работна среда, отговаряща на нормите за работни места на хора с увреждания;
 • 4 представители на целевата група с подобрени умения за общуване на Английски език.

Основна информация за целевата група:
Описаните по-горе дейности ще бъдат адресирани към целевата група безработни и неактивни лица. В проектните дейности се предвижда да бъдат включени конкретно 4 лица, от тях 1 лице ще е безработен на възраст от 30 до 54 г. вкл., а останалите трима (75% от общия брой) ще бъдат представители на специфичните за проекта категории, в т. ч. 1 безработно лице с увреждания и 2 безработни младежи до 29 год..

Цел/и на проектното предложение:
Основната цел на проектното предложение е създаване на 4 устойчиви работни места и възможност за професионална реализация за 4 безработни и неактивни лица.

Специфични цели:
 • интеграция на пазара на труда чрез осигуряване на заетост за минимум 12 месеца на 4 лица -  представители на целевата група;
 • подобряване нивото на компетентност на целевата група чрез включването им в обучение по ключова компетентност;
 • създаване на подходяща работна среда, необходима за доброто представяне на новоназначените лица.

Продължителност на проекта: 13 месеца (23.08.2016 г. - 22.09.2017 г.)

Обща стойност на проекта: 58 724.00 лв.Проект „Нови възможности на ново работно място“, Договор № BG05M9OP001-1.003-0752-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
~ www.eufunds.bg ~

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай