Дейности по проект SayIN

Екипът на Авангард Персонал Консултинг ООД бе ангажирана с изпълнение на дейности, заложени в реализирания от Търговско-промишлена палата Добрич проект STAY IN, финансиран от програма Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации, по програма „Учене през целия живот“.
Основната цел на проект STAY IN (www.stayin-project.eu) е да осигури на учители и обучители по професионално обучение средства за подобряване на умения за:
  • идентифициране на потенциалните рискови фактори, които могат да доведат до отпадане на ученици от училище и
  • предотвратяване и справяне с проблема.

Ангажиментите на екипа на Авангард Персонал Консултинг ООД се състояха в:
  • адаптиране на обучителна програма на български език, съдържаща описание на учебни планове, модули, примери и насоки за обучители, и разработването на Ръководството за учители и обучители по професионално образование и обучение
  • обучение на учители и обучители за подобряване на техните умения за предотвратяване отпадането от училище. Обучението бе разделено на четири модула, както следва:Модул 1: Работа с ученици в риск и ученици, отпадащи от училище, с продължителност 10 учебни часа. 
Обучителни стъпки: Определение за ученици в риск и ученици, отпадащи от училище. Описание на рисковите фактори. Подходи при работата с ученици в риск. Методи и подходи за подкрепа: Консултиране, Въвличане на родителите, Мерки срещу дискриминацията, Мониторинг на поведенческите, социални и академични постижения, Подходи към ученици в риск – добри практики, Ефективни стратегии за превенция на отпадането от училище.
Модул 2: Инструменти за развитие на креативността, с продължителност 9 учебни часа.
Обучителни стъпки: Креативната личност; Креативно мислене; Креативността в образованието и обучението; Креативни техники - Морфологична решетка, Мозъчна атака,     Мозъчно писане, Метод 635, Мисловна карта, Метод на Де Боно (Шест мисловни шапки),    Анализ на думите и стимулите
Модул 3: Въведение в предприемачеството, с продължителност 10 учебни часа.
Обучителни стъпки: Въведение в предприемачеството; Теория на предприемачеството; Предприемаческа дейност и предпримачески дух; Пречки в предприемачеството и как да ги преодолеем; Личен план за развитие като предприемач.

Модул 4: Методи за обучение, с продължителност 11 учебни часа.
Обучителни стъпки: Обучителни методи - Европейски аспект на методите за активно учене, Иновативни обучителни методи, Кооперативно учене, Равнопоставено образование (Peer education), Типове на учене/стратегии
.

Документи за изтеляне

Актуално

RSS
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай